Algemene Voorwaarden

 

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Door het inzenden van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Voor deze retraite dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Krüter Coaching het recht de reservering te laten vervallen.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de factuur.

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.

– Één maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.

– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.

– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7. Wij bieden geen annuleringsverzekering aan, maar adviseren wel om hier gebruik van te maken. 

8. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Krüter Coaching zijn doorgegeven.

9. Krüter Coaching heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Krüter Coaching heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

10. Krüter Coaching heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

 

AANSPRAKELIJKHEID

1. Krüter Coaching zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraite.

2. Deelname aan een retraite is geheel op eigen risico. Krüter Coaching is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Krüter Coaching. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

1. Krüter Coaching heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van de retraite. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retraite per mail over ingelicht.

 

HUISREGELS

1. Drugsgebruik is tijdens de retraite niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Krüter Coaching is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Krüter Coaching heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Krüter Coaching niet opvolgen, kunnen uit de retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Krüter Coaching.