Privacy Policy

 

Krüter Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

 

Krüter Coaching doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt worden overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Uw gegevens niet worden gedeeld met derden, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Alles wat u met mij deelt, zowel mondeling als schriftelijk, blijft tussen ons.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Ik op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.
  • Uw gegevens na afronding van uw traject 5 (vijf) jaar worden bewaard. Mocht u in die 5 jaar besluiten om opnieuw klant te worden van Krüter Coaching, kunt er zelf voor kiezen of u wilt dat de oude gegevens worden gebruikt of worden verwijderd. Gegevens die van toepassing zijn voor de belastingdienst worden 7 (zeven) jaar bewaard.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Krüter Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienden om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar krutercoaching@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal ik u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
  • Ook bij vragen of klachten over de werkwijze waarop Krüter Coaching persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar krutercoaching@gmail.com. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy nog vragen hebt, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen per telefoon of e-mail.