Algemene Voorwaarden

 

Krüter Coaching, gevestigd te Utrecht, Kvk nummer: 87648555

 

Ik wil u graag een goede dienstverlening bieden en vind het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat u van mij kunt verwachten. Ik heb de belangrijkste algemene voorwaarden in het kort samengevat:

 • Afspraken worden uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het consult geannuleerd. Indien een consult niet of niet op tijd is geannuleerd, is de klant het volledige bedrag van het consult incl. BTW verschuldigd aan Krüter Coaching.
 • De klant ontvangt voor aanvang van het traject een factuur per mail. De klant dient deze factuur te betalen voordat het traject van start zal gaan.
 • Wanneer de klant kiest voor betaling in termijnen ontvangt de klant bij het Mom in Control traject een factuur voor de 1ste, 3de en de 5de sessie. Bij het Mom in Control Premium traject ontvangt de klant een factuur voor de 1ste, 3de, 5de en 7de sessie. De klant dient deze factuur te betalen voor de eerstvolgende sessie van start gaat.
 • In het Custom Made Mom traject ontvangt de klant de factuur of facturen op basis van het aantal afgesproken sessies. De klant dient deze factuur te betalen voor de eerstvolgende sessie van start gaat.
 • Indien het bedrag niet is ontvangen voor de eerstvolgende sessie, is de klant in gebreke. Krüter Coaching stuurt de klant in dat geval een kosteloze herinnering per mail, waarna de klant nog 14 dagen de tijd krijgt om het bedrag te betalen. Indien het bedrag na deze extra 14 dagen niet is betaald, worden er extra kosten gerekend.

Heeft u na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? U kunt te allen tijde contact met mij opnemen per telefoon, whatsapp of e-mail.

Artikel 1. Definities

 • Krüter Coaching: de opdrachtnemer (mevrouw M.P. Krüter, psycholoog, coach en eigenaar van Krüter Coaching).
 • De klant: de opdrachtgever (de persoon die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot levering van diensten).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coachingsovereenkomsten en aanmeldingen, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Krüter Coaching en van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als u dit voorafgaand aan uw aanmelding uitdrukkelijk schriftelijk met Krüter Coaching bent overeengekomen.
 • Krüter Coaching heeft het recht deze algemene voorwaarden te veranderen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Krüter Coaching en de klant.

Artikel 3. Betalingen

 • Krüter Coaching stuurt binnen één dag na een consult een factuur naar de klant
 • De door Krüter Coaching aan de klant gedeclareerde kosten voor een sessie dienen door de klant voor de eerstvolgende sessie te zijn betaald.
 • Indien de klant het verschuldigde bedrag niet voor de eerstvolgende sessie heeft betaald is de klant in gebreke.
 • Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal Krüter Coaching de klant eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen waarin hij de klant nog twee weken de ruimte geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt opdrachtnemer de klant uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
 • Voldoet de klant binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
 • Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de klant en Krüter Coaching onder druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat Krüter Coaching zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Artikel 4. Overmacht en ontbinding

 • Ontbinding van de overeenkomst door de klant kan uitsluitend via een aangetekend schrijven of telefonisch overleg met Krüter Coaching.
 • Krüter Coaching kan de overeenkomst ontbinden in het geval van overmacht en is niet gehouden aan haar verplichtingen. De overeenkomst wordt dan eenzijdig ontbonden en kan, in overleg, eventueel op een later moment worden hersteld.
 • Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen waarop Krüter Coaching redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, dien ten gevolge de opdracht niet of onvolledig uitgevoerd kan worden of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat Krüter Coaching niet in staat is om zijn medewerking aan een opdracht te verlenen door ziekte of onvoorziene omstandigheden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Iedere overeenkomst tussen Krüter Coaching en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Krüter Coaching kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 • Krüter Coaching is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de klant voor enige directe en-/ of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens de of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht
 • Krüter Coaching is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Krüter Coaching, voor enige directe en-/ of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan het eigendom van de klant
 • Krüter Coaching is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Krüter Coaching, voor enige directe schade die de klant heeft geleden ten gevolge van het niet (of niet volledig) doorgaan van de opdracht
 • Aansprakelijkheid van Krüter Coaching is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de te leveren inspanning
 • Krüter Coaching is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van coachingsgesprekken. Krüter Coaching behoudt zich het recht voor de (coaching) sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, arts of psychiater. Het ondergaan van de (coaching) sessies vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

Artikel 6. Afspraken afzeggen

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het consult worden geannuleerd door de klant. Wanneer afspraken niet of niet op tijd worden geannuleerd, is de klant het volledige bedrag van het consult incl. BTW verschuldigd aan Krüter Coaching.